شرکتهای پیمانکاری و انبوه سازی


راهکار شرکتهای پیمانکاری و انبوه سازان :

خصوصیات و گستردگی فعالیت حرفه ای پیمانکاران از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که عموماً‌ بصورت ذیل شناسایی شده اند :

 • پروژه بعنوان محور اصلی اطلاعات .
 • اجرای چند پروژه بصورت همزمان .
 • محدودیت منابع در مدیریت و اجرای پروژه .
 • انجام پروژه از طریق پیمانکاران دسته دوم (پیمانکاران جزء) .
 • تهیه و تنظیم گزارشات مدون در حوزه های مختلف پروژه جهت مدیریت و کنترل های داخلی .
 • ارتباطات اطلاعاتی و عملیاتی بین دفتر مرکزی و کارگاه .
 • تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به کارفرما .
 • و ……

مسائل شرکتهای پیمانکاری و انبوه سازان :

 • پراکندگی و موقعیت نامناسب جغرافیایی پروژه ها .
 • پیچیدگی در مدیریت تأمین و عدم کنترل و استفاده بهینه از منابع پروژه (مواد و مصالح ، ماشین آلات ،‌ نیروی انسانی) .
 • عدم ارتباط اطلاعاتی بین حوزه های مختلف مانند دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه ،‌ دفتر فنی ، حوزه مالی و درنهایت تعامل هر یک از حوزه ها با مدیریت سازمان پروژه ها .
 • متنوع بودن ماهیت پروژه ها و عدم یکپارچگی اطلاعات سازمانی .
 • عدم استفاده از اطلاعات پروژه ها جهت توسعه و رشد کسب و کار سازمانی .

راهکارهای ارائه شده :

 • تجمیع اطلاعات کلیه پروژه ها در یک بانک اطلاعاتی و استفاده از سیستم تحت وب در دفتر مرکزی و کلیه کارگاه ها .
 • دسته بندی پروژه ها از طریق گروه و زیر گروه جهت آنالیز و استخراج گزارشات و قیاس های متنوع بین پروژه ها .

مثال :‌ (گروه = عمرانی / زیر گروه = سد سازی ، آبیاری و زه کشی و … )

 • محاسبه متره و برآورد پروژه با روش متره باز که از این طریق به پیمانکاران کمک می شود که با استفاده از فهرست بهاء ، آنالیز بهاء ، نرخ عوامل و درنهایت منابع پروژه ،‌ فرآیند محاسبه متره و برآورد پروژه را انجام و سیستم مدیریت پروژه همراهان با توجه به یکپارچگی اطلاعات ، بصورت سیستمی گانت پیشنهادی پروژه را ترسیم می نماید .
 • امکان تعریف ساختار شکست فعالیت ها و متناظر کردن آن با فعالیت های پروژه بعنوان فهرست بهاء خاص پروژه .
 • امکان تعریف زیر پروژه و اختصاص وزن به هر یک و واگذاری اجرای قسمتی از پروژه به پیمانکاران دسته دوم و کنترل قراردادها و صورت وضعیت های هریک از آنها .محاسبات پیشرفت فیزیکی بر اساس محاسبات وزنی ( مبلغ / مدت و یا تلفیقی از هر دو) .
 • محاسبات پیشرفت ریالی بر اساس محاسبات صورت وضعیت .

محاسبه صورت وضعیت پروژه :

 • امکان محاسبه صورت وضعیت پیمانکاران دسته دوم .
 • امکان محاسبه صورت وضعیت کل پروژه توسط دفتر فنی کارگاه و انجام فرآیندهای کلی جهت تأیید و تصویب آن طبق مجوزهای دسترسی .
 • امکان دریافت اطلاعات از کارگاه ها و محاسبه صورت وضعیت توسط دفتر فنی در دفتر مرکزی .
 • امکان تعریف قالب گزارشات روزانه پروژه ، و برقراری ارتباط از طریق ثبت اطلاعات گزارشات روزانه از کارگاه ، طوری که مدیران و تصمیم گیران پروژه از آخرین اقدامات انجام شده در کارگاه مطلع شود.
 • این اطلاعات بصورت فرآیندی خواهد بود و بصورت دوره ای نیز تجمیع خواهد شد .
 • این اطلاعات می تواند مبنای محاسبات پیشرفت فیزیکی و ماهانه نیز قرارگیرد.
 • این اطلاعات مبنایی برای مدیریت بهینه منابع بصورت روزانه و کنترل آن در دوره های مورد نظر قرار گیرد.
 • این اطلاعات مبنای کنترل در اجرای فعالیت پروژه و با گانت و فعالیت طبق برنامه مقایسه و میزان انحراف نیز مشخص گردد.
 • امکان دسته بندی فعالیت ها بر اساس پیمانکاران دسته دوم و جناح های مختلف کاری

مثال :

مدیریت و کنترل حجم کار انجام شده توسط پیمانکار دسته دوم مانند سرامیک کار در یک یا چند بلوک ساختمانی در یک پروژه (زیر پروژه) و مشخص شدن درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی .

مدیریت و کنترل حجم فعالیت انجام شده سرامیک کاری توسط یک یا چند پیمانکار دسته دوم ، در یک یا چند بلوک ساختمانی در یک پروژه (زیرپروژه) به تفکیک طبقه، واحد آپارتمان و مشخص شدن درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی .

امکان آرشیو کلیه فایل های مربوط به مستندات پروژه و در دسترس و مورد استفاده قرارگرفتن آنها بین افراد دارای مجوز پروژه (دفتر مرکزی / کارگاه) .

داشبورد مدیریت پروژه :

 • داشبورد مدیریت کل پروژه های شرکت برای مدیران و تصمیم گیران دفتر مرکزی .
 • داشبورد مدیریت یک پروژه برای مدیر پروژه و یا رئیس کارگاه

توسعه و بهبود کسب و کار :

با انجام هر پروژه در سازمان ، فعالیت هایی بصورت کلیدی و استاندارد در سطح شرکت انجام می گردد که می تواند کمک شایانی در مدیریت و بهبود در عملکرد سایر پروژه های جاری و یا پروژه های جدید گردد که عبارتند از :

تعریف فعالیت های استاندارد :

 • فعالیت های استاندارد با فعالیت های پروژه مرتبط می شوند .
 • فعالیت های استاندارد در گزارشات کارگاهی مورد استفاده قرار گرفته و کارگاه اطلاعات استاندارد شده تهیه می نماید .
 • با محاسبات پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه ها ، بصورت اتوماتیک برای فعالیت های استاندارد درسطح سازمان نیز محاسبات پیشرفت انجام خواهد شد.
 • نمایش حجم کل انجام شده در فعالیت استاندارد ، به تفکیک هر یک از پروژه های مرتبط .
 • علاوه بر گانت اصلی پروژه ، امکان دسته بندی فعالیت های پروژه بر اساس رویکردهای مختلف و با استفاده از فعالیت های استاندارد نیز وجود دارد. بنابراین امکان تعریف گانت های مختلف مانند : آرماتور بندی ،‌ قالب بندی ، بتن ریزی و … برای یک پروژه نیز وجود دارد .