سیستم مدیریت داروهای مخدر


یکی از محصولات نرم افزاری شرکت ارتباط گستر همراهان که در زیر شاخه نرم افزارهای خدماتی بهداشتی دسته بندی می شودنرم افزار مدیریت داروهای مخدر می باشدکه از ابتدای سال ۸۸ تا پایان تابستان ۹۰ در ۱۴ دانشگاه و بیش از۱۰۰۰ مرکز نصب و راه اندازی شده است این نرم افزار با توجه به نوع عملکرد ونیازمندی کلینیک های ترک اعتیاد و بر اساس قوانین و مقررات موجود در پروتکل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور ابلاغ گردیده طراحی و تدوین گردیه است .

این نرم افزار بر اساس پروتکل وزارت بهداشت و درمان تدوین گردیده است لذا با توجه به اینکه مدیریت و نظارت عملیات این حوزه به دانشگاهای علوم پزشکی و سازمان بهزیستی تفویض گردیده است مراکزتحت پوشش اطلاعات خود را به دانشگاه و یا سازمان بهزیستی ارائه می دهند بدین جهت این نرم افزاردر سه نوع نسخه نرم افزاری وبا عملکردهای مختلف جهت ایجاد یک شبکه اطلاعاتی و یکپارچه پیاده سازی گردیده است که عبارتند از :

  •  نسخه مربوط به هسته اصلی که در دانشگاه علوم پزشکی نصب می گرد که وظیفه ورود اطلاعات بیماران خاص جانبازان و سرطانی و از همه مهمتر تجمیع اطلاعات کلیه مراکز را به عهده دارد .
  • نسخه مربوط به کلینیک های ترک اعتیاد می باشد که وظیفه مدیریت اطلاعات کلینیک و در نتیجه ارسال مکانیزه آمار و اطلاعات به دانشگاه و دریافت بازخورد اطلاعات از دانشگاه را به عهده دارد .
  • نسخه دیگر مربوط به بیمارستانها و مراکز جراحی بوده که اطلاعات بیمارانی که به صورت اورژانسی داروهای مخدر بر آنها تجویز می گردد و در نهایت ارسال مکانیزه آمار و اطلاعات به دانشگاه را برعهده دارد .