آرشیو منابع انسانی


با توجه به کثرت پرسنل و متنوع بودن نوع استخدام (شاغل و بازنشسته) در دانشگاه های علوم پزشکی، پرونده های بسیار زیادی درامور بایگانی مستقر در معاونت منابع انسانی هر دانشگاه وجود دارد .

بنابراین با عنایت به اهمیت و حساسیت اطلاعات موجود درپرونده ها ، شرایط خروج پرونده ها از قسمت بایگانی طبق ضوابط خاص وتوسط متقاضیان مجاز انجام می گیرد. اما در اکثر مواقع حجم تعداد درخواست ها و ورود و خروج پرونده ها به قدری زیاد است که کنترل و نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد. بدین منظور نرم افزار مدیریت آرشیو منابع انسانی (تحت وب ) که در حال حاضر در دو دانشگاه استقرار یافته است کنترل و نظارت بر این امور را برای مسئولین ذیربط آسان می سازد .

از مزایای دیگر این سیستم ، امکان مدیریت پرونده های پرسنلی در حوزه ها ، مراکز و واحدهای زیرمجموعه دانشگاه بصورت غیر متمرکز و از طریق شبکه اینترنت میباشد بطوریکه هر واحد فقط به پرونده های پرسنلی مربوط به خود دسترسی داشته و میتواند عملیات مورد نیاز را انجام دهد .