گزارشات مدیریتی و داشبورد مدیریت سبد پروژه ها

Project Portfolio Management‌


همه چیز برای تصمیم گیری آماده می باشد

در این نرم افزار کلیه اطلاعات پردازش شده از سیستم های عملیاتی بصورت جامع و کامل و تحلیلی در اختیار مدیران ارشد سازمان و سایر مدیران و تصمیم گیران

پروژه ها قرار می گیرد طوری که بسهولت می توانند گزارشات و اطلاعات مورد نیاز خود را بدون نیاز به کارشناسان حوزه های مربوطه ، استخراج نمایند.

به صورت نمونه :

شاخص عملکردی کل پروژه های سازمان از قبیل : (EV-BCWP-BCWS-ACWP-ACWS-CPI-SPI)

کنترل صورت وضعیت های کل پروژه های سازمان

کنترل پروژه های سازمان با توجه به شاخص های پیشرفت فیزیکی و ریالی کل

کنترل وضعیت کل پروژه های سازمان (پیشنهادی / در حال برنامه ریزی / در حال پیشرفت / معلق و …)

و امکان ردیابی گانت کلیه پروژه های سازمان و نمایش میزان پیشرفت آنها