مدیریت وظایف سازمانی


نرم افزار مدیریت وظایف سازمانی این فرصت را برای شرکت ها و سازمان ها به وجود می آورد که کلیه امور مرتبط با سازمان (داخلی/خارجی) را با توجه به تعیین شخص اجرا کننده (مسئول) و تعیین محدوده زمان اجرا، تحت کنترل و نظارت مدیران سازمان قرار دهد

 امکانات نرم افزار شامل موارد ذیل می باشد :

  • تعریف کار (به تفکیک صورتجلسات و سایر)
  • کارتابل
  • پیشرفت کار
  • گزارشات مدیریت گردش کار
  • هشدارهای بر خط