برنامه ریزی و کنترل پروژه


 • امکان تعریف اطلاعات پایه پروژه ها :

شامل: اطلاعات طرح ها در بازه های زمانی مختلف، گروه بندی پروژه ها،اطلاعات پایه فنی پروژه ها،تعریف واحد های اندازه گیری و دیمانسیون، تعریف ارزهای مختلف بهمراه نرخ تبدیل آنها، امکان تعریف تقویم عمومی سیستم.

 • امکان تعریف پروژه ها و زیرپروژه ها به همراه ریز اطلاعات مربوطه:

محل پروژه، محل اعتبارطرح، گروه پروژه، نام پروژه (فارسی و لاتین)، نام مدیر پروژه، نام کارفرما، مشاور، پیمانکار، عامل چهارم(مدیریت پیمان)، امکان تعریف زیرپروژه به تعدادسطوح نامحدود، فهرست بهای منضم به پیمان (سازمان مدیریت/خاص)، شاخص مبنای تعدیل سال و سه ماهه، ضریب قرارداد،تاریخ شروع و خاتمه پروژه طبق برنامه و واقعی(شمسی و میلادی)، میزان اعتبار برنامه ریزی شده و واقعی، بودجه برنامه ریزی شده و واقعی پروژه(ریالی/ ارزی)، مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، شماره قرارداد و مبلغ قرارداد، مشخص کردن نوع زمان بندی(روز/ ساعت)، محل استقرار و آدرس وب سایت.

 • امکان تعریف فعالیتها(WBS)پروژه به تعداد سطوح نامحدود:

کدفعالیت، نام فعالیت(فارسی/لاتین)، حجم،واحد، تقویم، وضعیت (فعال/ غیرفعال)، پیمانکاران جزء،تاریخ شروع وخاتمه طبق برنامه و عملکرد(شمسی/میلادی) مدت برآوردی (روز/ساعت)ومحاسبه تاریخ خاتمه کار. تعیین وابستگی به فعالیت والد، تعیین منابع انسانی این فعالیت، ارتباط فعالیت با فهرست بهاء، تخصیص منابع فعالیت و ساختار شکست فعالیتها (WBS) .

 • امکان برنامه ریزی خطی و غیر خطی .
 • امکان تعریف تعداد نامحدود تقویم کاری در پروژه ها و اختصاص هر فعالیت یا منبع به آن . (متناسب با شیفت های کاری و روزهای تعطیل و غیر تعطیل)
 • درج درصدهای پیشرفت آخرین سطح فعالیتها به دو صورت درصدی وحجم کار انجام شده .
 • محاسبه اتوماتیک پیشرفت با توجه به در صدهای وزنی محاسبه شده فعالیت ها.
 • درج الحاقات و متمم های پیمانی پروژه ها .
 • امکان تعریف تعداد نا محدود پیمانکار جزء (پیمانکار دست دوم) به هر پروژه و مدیریت و نظارت بر فعالیت های آنها.
 • امکان کپی اطلاعات از یک پروژه به یک پروژه دیگر جهت تسریع در پروسه ورود اطلاعات .
 • امکان خواندن اطلاعات از MSP و  Primavera و بالعکس از طریق نرم افزار واسط  Excel