محاسبات پیشرفت فیزیکی


با توجه به زمانبندی و ساختار شکست فعالیت های پروژه (WBS) محاسبات وزنی بر اساس مدت زمان (Duration) و یا بر اساس مبلغ / هزینه (Cost) و یا تلفیقی از هر دو درنظر گرفته می شود که سیستم بر این اساس محاسبات وزنی پروژه را در مرحله برنامه ریزی انجام و پیشنهاد می دهد و کارشناسان و مدیران پروژه ها می توانند بر اساس شرایط خاص پروژه آنها را نیز ویرایش و نهایی سازند.

با توجه به نهایی شدن برنامه ریزی پروژه آماده است که اطلاعات پیشرفت فیزیکی را ثبت نماید .

بنابراین کافی است کاربران با درج تاریخ مؤثر اطلاعات پیشرفت پروژه را برای فعالیت های آخرین سطح WBS‌ پروژه وارد نمایند و با توجه به محاسبات وزنی نهایی شده در گانت پروژه ،‌ نسبت به سطوح بالاتر فعالیت (وابستگی ها ) و نسبت به کل پروژه سیستم PMIS‌ همراهان محاسبات پیشرفت را بصورت خودکار محاسبه می نماید.

با توجه به وجود نرم افزار گزارشات کارگاهی ، این امکان برای شرکت های پیمانکاری وجود دارد که اطلاعاتی که از طریق گزارشات کارگاهی تهیه می گردد ، پس از نظارت و کنترل آنها ، اطلاعات تجمیع شده گزارشات روزانه به گزارشات دوره ای ، مبنای محاسبه پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گیرد.

این امکان به کارشناسان و مدیران پروژه های این امکان را ایجاد می نماید که بین کارهای روزانه (طبق گزارشات کارگاهی ) و محاسبات پیشرفت ارتباط منطقی و قابل استناد برقرار نمایند و به سهولت جریان و امور پروژه ها را تحت کنترل خود قرار دهند .

گزارشات و نمودارهای متنوعی پس از محاسبات پیشرفت قابل بهره برداری می باشد مانند :

  • گزارش پیشرفت فعالیت ها
  • نمودار S-Curve با توجه به پیشرفت پروژه در مقاطع زمانی و مقایسه با پیشرفت طبق برنامه زمانبندی
  • نمودار هستو گرام

و ….