گزارشات کارگاهی روزانه


یکی از ابزارهای نظارت و کنترلی مدیران و تصمیم گیران پروژه ها ، مستند سازی امور جاری پروژه ها از طریق گزارشات کارگاهی می باشد.

نرم افزار گزارشات کارگاهی همراهان مطابق با استانداردهای رایج در کلیه پروژه ها طراحی پیاده سازی شده است که کارشناسان می توانند اطلاعات مربوطه را بازخوانی و ثبت نمایند که عموماً موارد ذیل را تشکیل می دهد :

  • تعریف قالب گزارش روزانه .
  • امکان ثبت عملکرد منابع تخصیص داده شده به پروژه به تفکیک منابع انسانی ، ماشین آلات ، مواد و مصالح .
  • امکان ثبت فعالیت های انجام شده بر اساس فعالیت های تعریف شده در WBS پروژه و بر اساس فعالیت های استاندارد که در سیستم PMIS‌ همراهان ارتباط داده شده است.
  • درج اطلاعات و تهیه گزارش روزانه به تفکیک پیمانکاران جزء با امکان فیلتر تعیین محدوده تاریخ.
  • ایجاد بایگانی از گزارشات روزانه و همچنین بازگرداندن از بایگانی.
  • امکان ایجاد و تعریف فرمت گزارش کارگاهی در محیط Excel‌ و مطابق با فرم های جاری کارگاه در محیط سیستم PMIS‌ همراهان .

سایر موارد :

  • مراحل بررسی و تائید گزارشات روزانه بصورت فرآیندی و بر اساس سطوح دسترسی تعریف شده میباشد.
  • تنظیم حقوق دسترسی کاربران برای ثبت اطلاعات برای هر پروژه و یا پیمانکاران دسته دوم وجود دارد.
  • امکان استخراج اطلاعات گزارشات روزانه بصورت روانه ، هفتگی و ماهانه و یا تعیین بازه زمانی (تجمعی ) .
  • امکان مبنا قرار گرفتن اطلاعات گزارشات کارگاهی روزانه برای محاسبات پیشرفت فیزیکی پروژه .