حوزه دفتر مدیریت پروژه ها

(PMO : Project Management Office)