صورت وضعیت و تعدیل


اطلاعات اولیه صورت وضعیت و تعدیل :

  • موقعیت ها براساس تقسیمات کشوری،گروه پروژه،طرح پروژه ها.
  • فرم تطبیق مصالح پای کار.
  • ضرایب پیمان(طبقات،صعوبت،بالاسری و…) با حفظ سوابق قبلی در صورت تغییر ضرائب

عملیات صورت وضعیت و تعدیل :

  • امکان درج اطلاعات ریز متره بر اساس تقسیمات کشوری، گروه پروژه،طرح پروژه ها،صورت وضعیت،موقعیت پروژه ها.-امکان تهیه برگه مالی براساس تقسیمات کشوری،گروه پروژه، طرح پروژه ها،صورت وضعیت.
  • امکان درج خلاصه متره بر اساس تقسیمات کشوری،گروه پروژه،طرح پروژه ها،صورت وضعیت.
  • امکان درج اطلاعات صورت وضعیت بر اساس تقسیمات کشوری، گروه پروژه، طرح پروژه ها.
  • محاسبه مابه التفاوت حمل(فصل حمل)بصورت اتوماتیک بر اساس تقسیمات کشوری،گروه پروژه،طرح پروژه ها،صورت وضعیت،نام رشته،نوع رشته و فواصل درج شده و مصالح مصرف شده محاسبه شده توسط سیستم.
  • محاسبه تعدیل هر صورت وضعیت.

*لازم بذکر است که عملیات انتقال اطلاعات از ریز متره به خلاصه متره و برگه مالی بصورت اتوماتیک بوده و نکته بسیار مهم اینست که قابل ردیابی وکنترل میباشند.

 سایر امکانات:

در این نرم افزار علاوه بر مزیت فرآیندی بودن مراحل پیشنهاد، تایید و تصویب، امکان درج اطلاعات ریز متره، خلاصه متره و برگ مالی بر اساس موقعیت پروژه و یا صورت وضعیت پیمانکاران جزء وجود دارد. همچنین امکان ثبت سوابق تغییرات اعمال شده توسط کاربران در قسمت های ریز متره، خلاصه متره و برگ مالی و در کلیه مراحل (پیشنهادی، بررسی، تایید اولیه و تایید نهایی) جهت مستند سازی اسناد و انجام کلیه پیگیری های لازم وجود دارد.

در این نرم افزار نیز جهت تسریع در استقرار، امکان خواندن اطلاعات از مدخل برگه مالی محاسبه شده توسط سایر نرم افزار های مشابه از طریق نرم افزار واسط Excel وجود دارد.