فهرست بهاء


این نرم افزار هر ساله با استفاده از اطلاعات منتشر شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارات نفت به روز رسانی می شود.

همچنین امکان تعریف فهرست بهای خاص ، امکان ارتباط ردیف های فهرست بهاء با فعالیت های پروژه ، امکان تعریف ساختار شکست هزینه ها (CBS) مطابق با فعالیت های گانت از دیگر مزیت های این نرم افزار است.

 • اطلاعات فهرست بهاء :
  • امکان درج الحاقات جدید بر اساس سال.
  • امکان درج ردیف های اصلی با انتخاب سال و دسته بندی رشته ها و فصول بصورت پویا.
 • حمل :
  • ردیف های مرتبط با حمل براساس سال،رشته ها،و انواع حمل.لازم بذکر است که هرپروژه ای میتواند فهرست بهای خاص داشته باشد بدین معنا که از فهرست بهای سازمان برنامه تبعیت نکرده و دراین سیستم امکان تعریف فهرست بهای خاص وجوددارد. مانند پروژه های مبلغ مقطوع (Lump Sum)
  • ارتباط با فصل حمل براساس سال،رشته ها،و انواع حمل.
  • -امکان تعریف انواع حمل(سیمان– آهن).

* لازم به ذکر است که امکان خواندن اطلاعات از از فایل های Excel موجود مشتریان طبق قالب معرفی شده توسط شرکت نیز وجود دارد.