بودجه و اعتبارات پروژه ها


این نرم افزار مورد استفاده در سازمانهای دولتی و کارفرمایی می باشد و امکان ثبت اطلاعات اعتبارات مربوط به پروژه ها را در مراحل مختلف از قبیل اعتبارات مورد نیاز، مصوب، پرداخت شده، هزینه شده و غیره فراهم نموده و با حفظ یکپارچگی ارتباط آن ها را با طرح ها و اهداف استراتژیک سازمان برقرار می نماید. به علاوه امکان اعمال تغییر در مفاد موافقتنامه ها با حفظ سوابق و درج اطلاعات اعتبارات هر طرح و منابع تامین مالی مربوطه نیز در این سیستم پیش بینی شده است.

  • امکان درج اطلاعات طرحها به تعداد نا محدود.
  • امکان درج اطلاعات اعتبارات هر طرح و منابع تامین مالی مربوطه.
  • امکان درج اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص داده شده،اعتبارات مورد نیاز، اعتبارات هزینه شده مربوط پروژه ها و طرح ها با توجه به تقسیم بندی کشوری و گروه بندی پروژه ها و محل های تامین اعتبار.
  • امکان تعریف بودجه های مصوب ، تخصیص یافته ، مورد نیاز و هزینه شده در دو سطح پروژه ها و فعالیتها.
  • امکان اعمال تغییر در مفاد موافقتنامه ها با حفظ سوابق قبلی.

نمونه هایی از گزارشات کاربردی این نرم افزار:

۱- گزارش توزیع تخصیص

۲- گزارش سابقه میزان اعتبارات پروژه

۳- گزارش شرح عملیات پروژه ها بر اساس کار باقی مانده و میزان تعهد

و نمونه های گزارشات متنوع و تحلیلی و کاربردی دیگر