خدمات مشاوره مدیریت پروژه


در رابطه با استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) ، اغلب مشتریان تقاضای خدمات مدیریت پروژه و منطبق با استقرار سیستم PMIS را دارند.

نیازها و شرایط عمومی شرکت های عمرانی و پیمانکاری :‌

 • هزینه های قابل توجه ناشی از عملیات غیر متمرکز و پراکنده بودن موقعیت جغرافیایی پروژه ها .
 • عدم یکپارچگی عملیات در پروژه های سازمان .
 • محدود بودن پروژه های عمرانی حاصل از رکود اقتصادی در سطح کلان .
 • محدود بودن منابع سازمان پروژه ها .
 • توجه به برون سپاری از طریق پیمانکاران دسته دوم و مشکل بودن مدیریت آنها .
 • تمایل به تغییر در روش های اجرایی و فنی پروژه ها و حرکت به سمت رویکردهای نوین مدیریت پروژه .

با توجه به موارد عمده ذکر شده ، تیم شرکت همراهان آمادگی دارد علاوه بر خدمات آموزش و استقرار سیستم ، این درخواست ها را بصورت ویژه و در قالب ارائه خدمات مشاوره مدیریت پروژه ارائه نماید.

شرح خدمات مدیریت پروژه :

 • ارائه مشاوره در نحوه ایجاد فعالیتها و عملیات استاندارد در سازمان کارفرما با توجه به نوع پروژه های موجود و رویکردهای مدیریت و مدیران پروژه ها .
 • اجرای برنامه های آموزشی دوره ای در سطح مدیران سازمان کارفرما به منظور آنالیز نمودن بهینه اطلاعات استخراج شده از پروژه ها و کمک به تصمیم گیری آنها .
 • شناخت و تحلیل گزارشات موجود در سازمان و منطبق سازی آن با گزارشات فعلی.
 • استاندارد نمودن گزارشات در شرکت و ارائه نیازمندیها جهت تجمیع ویکپارچگی اطلاعات .
 • ایجاد شبکه مدیران پروژه ها جهت فرهنگ سازی ،‌ استاندارد سازی و رسیدن به مفاهیم مشترک بر روی شبکه های اجتماعی و ابزارهای موجود .
 • ارائه مشاوره در نحوه شکست پروژه ها / فعالیتها با توجه به رویکرد سیستم مکانیزه و اطلاعات موجود در سازمان کارفرما و با رویکرد یکپارچه سازی.
 • پایش و اندازه گیری پروژه های پایلوت در صورت نیاز با توجه به اطلاعات موجود (پروژه های طی دوره فرایند استقرار) .
 • گرفتن آزمون های مدیریت پروژه با رویکرد یکپارچه سازی در صورت نیاز .
 • تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی دوره ای جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی مدیران و سایر ارکان درون پروژه ها و در نتیجه ایجاد بخش مولد مدیریت دانش سازمان کارفرما.
 • تهیه و تدوین استانداردهای لازم جهت تجمیع و دسته بندی اطلاعات پروژه ها با رویکرد سیستمی و یکپارچه سازی .

بعنوان مثال : سند طبقه بندی پروژه ها واستاندارد نمودن نظام مستند سازی .

 • ارائه مشاوره جهت استاندارد سازمانی فعالیتهای وظیفه ای و فعالیتهای اجرایی پروژه با توجه به دو ماژول موجود ( برنامه ریزی ، کنترل پروژه و مدیریت وظائف سازمانی) .
 • برگزاری جلسات تخصصی مدیریت پروژه / مدیریت دانش خارج از آموزش نرم افزار .