خدمات نصب، آموزش و استقرار سیستم


برای مشتری مهمترین مرحله از فرآیند تهیه و خرید نرم افزار ، استقرار سیستم می باشد. برای استقرار سیستم های یکپارچه که از چندین حوزه عملیاتی تشکیل شده اند ، لازم است وضعیت و مشکلات فعلی مشتریان به خوبی بررسی شده و سیستم بسته به نیازمشتریان استقرار یابد .

تعیین مدیران پروژه :

بنابراین یک نفر بعنوان نماینده شرکت همراهان و یک نفر بعنوان نماینده مشتری بعنوان مدیران پروژه استقرار سیستم انتخاب می شوند.

آنها شرایط عملیاتی در محیط مشتری را با امکانات سیستم بررسی کرده و بسته به اولویت ها ، برنامه ریزی برای نصب و آموزش برای هر یک از نرم افزارها به کاربران مشتری را انجام می دهند .

مراحل نصب و آموزش :

کارشناسان شرکت همراهان با توجه به تجربیاتی که در استقرار سیستم برای مشتریان دارند، بایست با توجه به شناخت از نحوه عملیات مشتری تنظیمات و کنترل های سیستم را اعمال نمایند ، آموزش کاربردی را به کاربران سیستم ارائه داده تا کاربران بتوانند مرحله به مرحله اطلاعات هر یک از نرم افزارهای مربوط به حوزه مسئولیتی خود را تکمیل نموده و با شرایط سازمانی خود تطبیق دهند و خروجی و گزارشات سیستم را کنترل می نمایند.

خواسته مشتری :

اغلب مشتریان انتظار دارند با بکار گیری از سیستم  در کمترین زمان به مزیت نسبی مورد نظرشان دست یابند.

طی مدت فرآیند استقرار و اجرایی شدن مرحله به مرحله سیستم توسط کاربران،  امکان دستیابی به اهداف سازمان مشتری میسر می گردد.

مزیت استفاده از سیستم پس از عملیاتی شدن سیستم روز به روز نمایان خواهد شد و بر اساس تعاملاتی که شرکت همراهان و سازمان مشتری بصورت مشترک انجام می دهند ، توسعه کار فراهم می گردد.